Stanovy

Stanovy spolku Esthete author z.s.


Asociace autorských cechů kadeřníků, vizážistů, maskérů, parukářů, vlásenkářů

Čl. 1
Dle §214 a násl.zák.č.89/2012 Sb.v platném znění (dále jen NOZ) se zakládá asociace autorských cechovních spolků kadeřníků, vizážistů, maskérů, parukářů, vlásenkářů České republiky Esthete author z.s.

Čl .2
Spolek vzniká za účelem vzdělávání, certifikování, zvyšování odborné praxe kadeřníků, vizážistů, maskérů, parukářů vlásenkářů a obdobných profesí (dále jen „estéti“) a také ochrany jejich práv. Účelem spolku bude také podíl a účast na zvyšování úrovně učňovského vzdělávání v daných oborech a přípravě samotných studentů na profesionální praxi (mistrovské oborové zkoušky),
soutěže či pedagogiku.
 

Čl. 3
Hlavním cílem spolku je vzdělávání, poradenství a certifikace estétů v součinnosti s Hospodářskou komorou České republiky a zkvalitnění služeb poskytovaných estéty. Cílem je také zpřístupnění a předávání profesních znalostí a dovedností, zkvalitnění profesní výuky a vzdělávání v daných oborech (kadeřnictví, kosmetika, apod.) a uplatnění estétů na trhu práce, propagace estétů na všech
informačních úrovních, založení nadace na podporu oborů estétů, pořádání soutěží (mistrovství republiky, mezinárodní soutěže), výstav, veletrhů a galavečerů. Dále je cílem vybudování interního pedagogického vzdělávacího a také informačního systému, který bude prostředkem vzájemné komunikace členů spolku a učňovských oborových škol a bude umožňovat předávání a uchovávání
informací týkajících se výsledků profesní práce členů spolku. Spolek se bude zasazovat o zlepšení ochrany autorských práv estétů v souladu s autorským zákonem a souvisejícími zákonnými normami a mezinárodními úmluvami, zájmový spolek se bude snažit zabránit zneužití výsledků tvůrčí činnosti estétů třetími stranami a zasazovat se o odpovídající vypořádání benefitů plynoucích
z autorského práva estétů. Spolek podnikne potřebné kroky k tomu, aby se stal kolektivním správcem autorských práv estétů. Cílem spolku je stát se uznávanou mezinárodní autoritou v oblasti ochrany autorských a dalších práv estétů.

Čl. 4
Název spolku je: Esthete author z.s.
Význam názvu a jeho definice: „Esthete“ jako estetické cítění. „Author“ jako tvůrce autorského estetického díla. Estetický formalismus je zásadní pro zpracování uměleckého díla a v jeho roli hraje především forma , tzn., že upřednostňuje formu díla. Pojmem formalismu je forma, jež znamená vytvoření struktury díla , a je jeho vnější stránkou – přenesení vize do tvarů a forem.

Čl. 5
Sídlo spolku je: Teplice, Pod Doubravkou 1457/17, 415 01

Čl. 6

1. Hlavním účelem asociace autorského spolku/cechu kadeřníků je podpora a rozvoj profesí estétů (kadeřníků, vizážistů, kosmetiků, maskérů, vlásenkářů, parukářů apod. profesí).
2. Spolek bude vyvíjet především tyto činnosti:
a) zasazovat se o vzdělávání učňů a estétů prostřednictvím doporučení použití vhodných pracovních postupů, pomůcek a přípravků v souladu se zákonem,
b) zprostředkovávat svým členům právní poradenství ve věcech souvisejících s výkonem dotčených profesí,
c) prosazovat uznání estétů jako autorů ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a stát se kolektivním správcem autorských práv estétů,
d) vytvářet podmínky pro získávání a předávání kvalifikovaných profesních znalostí souvisejících s výkonem estetických činností pro své členy,
e) zvyšovat kvalifikaci svých členů ve vyjmenovaných profesních oborech (mistrovské oborové zkoušky) a také pořádat odborné semináře, work-shopy a školení,
f) podporovat své členy v lepším uplatnění na trhu práce,
g) poskytovat členům spolku a oborovým školám interní informační systém pro vzájemnou komunikaci, zaznamenávání, uchovávání a sdílení odborných informací i dalších pro výkon práce užitečných příspěvků v nejrůznějších formách,
h) vést členy spolku i širší veřejnost k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, zajišťovat co nejširší informovanost v oblasti estetiky a s ní souvisejících kosmetických odvětvích,
i) hájit zájmy členů a za tím účelem spolupracovat s orgány veřejné správy, s ostatními organizacemi a spolky i s jednotlivci,
j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví,
k) pořádat republikové a mezinárodní soutěže a mistrovství,
l) uzavírání smluv mezi státními institucemi a komerčním sektorem a cechem kadeřníků,
m) provádění kontrol, analýz a úprav vzdělávacího systému,
n) organizační, koordinační a metodické zajišťování vztahů svých členů navzájem a ve vztahu ke státní správě (Hospodářská komora, ČŠI, Živnostenský úřad, Ministerstvo kultury, apod.) a návrhy na úpravu právních zákonů pro efektivní fungování kadeřnického cechu a také ochrany autorského práva kadeřníků,
o) průběžné řešení a konzultování metodologických, technických a organizačních otázek souvisejících se zavedením a prováděním mistrovských zkoušek, a jejich průběžné monitorování a každoroční hloubkové kontroly řádného provádění,
p) zajišťování nezávislé expertní činnosti za účelem dodržování a naplňování všech ustanovení cechu v souladu se státní správou,
q) studium problematiky předávaní kadeřnických profesních znalostí obecně,
r) zpracovávání iniciativních návrhů kadeřníků a členů spolku a jejich připomínek pro státní orgány a jiné instituce k technickým či standardizačním, resp. legislativním opatřením v oblasti kadeřnictví, včetně prováděcích opatření státních orgánů (Hospodářská komora, ČŠI, apod.) upravující oblast kadeřnictví,
s) pořádání rekvalifikačních kurzů,
t) spolupráce s Hospodářskou komorou ČR na přípravě podmínek pro dané obory (Mistrovské zkoušky a vzdělávání kadeřníků).

Čl. 7
Orgány spolku jsou:
a) dozorčí rada
b) prezident spolku
c) valná hromada
 

Čl. 8
1) Dozorčí rada je nejvyšším orgánem spolku
2) Dozorčí rada má 4 členy, jejichž funkční období činí 20 let. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává prezident spolku. Pokud není možné, aby členy dozorčí rady jmenoval prezident spolku a současně neklesl počet členů dozorčí rady pod 2 členy, volí členy dozorčí rady zbývající členové dozorčí rady. V případě, že počet členů dozorčí rady klest pod 2, volí členy dozorčí rady valná hromada na shromáždění, které za tímto účelem svolá zbývající člen dozorčí rady, pokud ani tento
není, pak jakýkoli člen spolku.
3) Dozorčí radu svolává předseda alespoň jednou ročně. Na návrh aspoň 9/10 všech členů musí prezident do 30 dnů od doručení návrhu svolat dozorčí radu. Návrh na svolání dozorčí rady musí obsahovat pořad jednání takové dozorčí rady. Dozorčí rada se svolává pozvánkou doručenou členovi dozorčí rady aspoň 15 dní před navrženým termínem jednání dozorčí rady. Pozvánka k jednání dozorčí rady je doručena členovi dozorčí rady zveřejněním na webových stránkách spolku. Pozvánku je též možno doručit prostřednictvím doručovatele listovních zásilek nebo jejím předáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.
4) Dozorčí rada je usnášeníschopná za účasti většiny jejích členů. Není-li však do 20 minut od zahájení dozorčí rady přítomna většina členů, může prezident se stejným pořadem jednání rozhodnout o svolání náhradní dozorčí rady, je-li přítomna aspoň polovina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných, nestanoví-li stanovy jinak.
Každý z členů dozorčí rady má jeden hlas.
5) Dozorčí rada může prezidentem navržené usnesení přijímat per rollam, pokud s návrhem usnesení souhlasí nadpoloviční většina členů. Souhlas může být vyjádřen k e-mailovou poštou zaslanému návrhu stejným způsobem. Podrobnosti stanoví prezident při odesílání návrhu.
6) Dozorčí rada:
a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku
b) volí a odvolává prezidenta
c) schvaluje zprávu prezidenta o činnosti a o hospodaření spolku
d) schvaluje obecné podmínky členství
e) schvaluje rozpočet spolku a vyjadřuje se k výši členských příspěvků stanovených prezidentem
f) schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolků
g) rozhoduje o odvolání vyloučeného člena spolku
K přijetí rozhodnutí dle čl. 6 písm b), e), f) vyžaduje se nejméně 3/4 hlasů všech členů dozorčí
rady.

Čl. 9
1) Prezident je statutárním a výkonným orgánem spolku.
2) Prezidenta volí z řad členů spolku dozorčí rada. Funkční období předsedy spolku je dvacet let a může být zvolen opakovaně. Není-li při uplynutí funkčního období zvolen prezident spolku, stávající prezident spolku je pověřen, do doby zvolení jiné osoby, jeho řízením s právy a závazky statutárního orgánu spolku.
3) Prezident zejména:
a) řídí činnost spolku a zastupuje spolek navenek
b) odpovídá za chod spolku a za plnění rozhodnutí dozorčí rady.
c) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena
d) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke schválení dozorčí radě. K úspěšnému naplnění hospodaření spolku rozhoduje o výši členských příspěvků.
e) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům financovaným státním rozpočtem, z dotací
a případně jiných zdrojů.
f) svolává dozorčí radu
g) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny dozorčí radě
4) Za výkon funkce prezidenta mu náleží náhrada hotových nákladů, které mu v souvislosti s výkonem funkce vznikly.
5) Funkce prezidenta zaniká:
a) písemnou rezignací. Rezignace je doručena dozorčí radě na webových stránkách spolku. Odstoupením zaniká výkon funkce prezidenta uplynutím dvou měsíců od jeho zveřejnění.(§160 NOZ)
b) úmrtím
c) odvoláním. K platnosti odvolání je nutné usnesení dozorčí rady
d) uplynutím doby výkonu funkce dle čl. 6 písm. b) stanov.

Čl. 10
1) Valná hromada je poradním orgánem spolku. Právo účastnit se valné hromady mají všichni členové spolku. V případě hlasování na valné hromadě má každý z členů jeden hlas.
2) Valnou hromadu svolává prezident alespoň 1x za ........ roky.
3) V případě, že počet členů dozorčí rady klesne pod 2 a současně není zvolen prezident, přechází na valnou hromadu působnost nejvyššího orgánu spolku a to až do doby zvolní nového statutárního orgánu a nových členů dozorčí rady.
4) Dozorčí rada či prezident mohou rozhodnout, že rozhodnutí o určité otázce, která jinak náleží do působnosti tohoto orgánu, přenechá k rozhodnutí valné hromadě. V takovém případě rozhodne dozorčí rada rovněž o termínu svolání valné hromady, který nesní být kratší než 15 dní ode dne vyvěšení pozvánky na webových stránkách spolku, a rovněž stanoví pravidla pro usnášení
schopnost valné hromady a podmínky pro přijetí rozhodnutí.
5) Pokud není stanoveno jinak, je valná hromada usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě, že svolaná valná hromada není pro neúčast usnášeníschopná, je možné do 15 dnů svolat náhradní valnou hromadu, která je vždy usnášeníschopná.

čl. 11
1) Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním spolku a která přistoupí ke stanovám spolku. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky prezident spolku, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených dozorčí radou, tyto zásady jsou interním předpisem spolku.
Obecné zásady členství konkretizují práva a povinnosti člena spolku.
2) Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví prezident interním předpisem.
3) Členství ve spolku zaniká:
a) písemným vystoupením ze spolku adresovaným prezidentovi spolku
b)úmrtím
c) vyloučením prezidentem pro porušení stanov či právních předpisů, jakož i závazku hradit řádně
a včas členské příspěvky.
4) Vyloučený člen se může do 60 dnů ode dne doručení vyloučení odvolat k dozorčí radě.

5) Je-li členem právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže tato právnická osoba určí
jiného zástupce.

Čl. 12
1) Člen spolku je oprávněn
a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života
b) být volen do orgánů spolku, hlasovat na valné hromadě
c) diskutovat na valné hromadě a činit návrhy k přijetí usnesení
d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje
e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření
2) Člen spolku je povinen
a) bezvýhradně dodržovat stanovy spolku a veškeré interní předpisy a pokyny orgánů spolku a prvořadě vždy hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů.
b)řádně a včas platit členské příspěvky
c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činností spolku řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem
d) reprezentovat spolek navenek, jednat v souladu s morálkou a dobrými mravy, dodržovat účel a cíle spolku přijaté ve stanovách
e) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen
3) Konkretizace práv a závazků je dána akceptací závazné přihlášky přistupujícím členem

Čl. 12
1) Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do vlastnictví
2) Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
3) Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů.
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
c) příspěvky a dotace
d) dary

Čl. 13
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do rejstříku spolků, který je veden Krajským soudem v Ústí nad Labem.